Przejdź do treści

REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze strony KoszeOkazjonalne.com.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”)

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Wykonawcą, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Wykonawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6. Wykonawca – oznacza firmę UniTrade z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 6 będącą jednocześnie właścicielem Strony Internetowej

7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Wykonawcą.

§ 2 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Wykonawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia na Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza lub poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową.

3. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

4. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Wykonawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Stanowi to jednocześnie zawarcie Umowy sprzedaży.

5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Wykonawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na na adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Wszystkie znajdujące się w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

7. Wykonawca zastrzega możliwość sprzedaży Towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na Stronie internetowej. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

8. Wykonawca zastrzega sobie możliwość sprzedaży Towaru z modyfikacjami po uprzednim poinformowaniu Klienta. Modyfikacje nie powinny zmniejszać wartości Towaru chyba, że ustalono inaczej.

§ 3 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto oraz brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Wykonawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Wykonawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Wykonawcę w korespondencji mailowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, Wykonawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego o czym poinformuje Klienta mailowo.

§ 4 Dostawa

1. Wykonawca realizuje Dostawy na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki zamówienia do określonych krajów na terenie UE po uprzednim ustaleniu szczegółów.

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Wykonawca ustala z Klientem termin realizacji zamówienia przed zawarciem Umowy sprzedaży.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §1 ust. 1 Regulaminu chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Wykonawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Wykonawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Wykonawcy przez Dostawcę, Wykonawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem wykonanie Dostawy przez Dostawcę.

§ 5 Rękojmia

1. Wykonawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Wykonawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Wykonawcy.

4. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 14 dni od momentu otrzymania Towaru przez Klienta. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wykonawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Wykonawcy.

2. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@koszeokazjonalne.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 7 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Wykonawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

1. Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Wykonawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Wykonawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Wykonawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Wykonawcę, Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Wykonawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli Towar został zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wykonawcą przed zawarciem Umowy sprzedaży zmodyfikowany lub znakowany na życzenie Klienta, Wykonawca może pomniejszyć wielkość zwrotu o koszt części Towaru, które ze względu na swój indywidualny charakter nie nadają się do dalszej odsprzedaży (przykład – grawerowana na zamówienie skrzynka drewniana)

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany Towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

13. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć wypełnioną specyfikację sprzedaży wraz z paragonem lub fakturę VAT.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Wykonawcy dobrowolnie przy składaniu zamówienia lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Wykonawca.

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Wykonawcy zgłaszany jest przez Wykonawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Każdy kto przekaże Wykonwacy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Wykonawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Wykonawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Wykonawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Wykonawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Wykonawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Wykonawca informuje Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Wykonawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Wykonawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.